วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
           เป็น เรื่องที่แน่นอนและปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เราคนไทยทุกคน ตั้งแต่เริ่มร้อง อุแว้ๆๆๆ ออกจากท้องแม่มา จะต้องได้สิ่งนี้แน่นอน สิ่งนั้นก็คือ เลขประจำตัว ๑๓ หลัก (ยกเว้นบุคคลที่ผู้ปกครองไม่สนใจและไม่รู้เรื่อง) ปัจจุบันทางราชการเริ่มที่จะให้ความสำคัญต่อเลข ๑๓ หลักเป็นอย่างมาก แล้วท่านละ..เข้าใจความหมายของเลข ๑๓ หลัก ที่ติดตัวท่านมาตั้งแต่เกิดหรือยัง......ถ้าคำตอบคือ "ยังไม่รู้" เชิญตามเรามาสิครับ
 
• หลักที่ ๑ หมายถึงประเภทบุคคล ซึ่งมี ๘ ประเภท
ประเภทที่ ๑ ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๒๗)
ประเภทที่ ๒ ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๒๗
ประเภทที่ ๓ ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗)
ประเภทที่ ๔ ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก (๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗)
ประเภทที่ ๕ ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่นๆ
ประเภทที่ ๖ ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
ประเภทที่ ๗ ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ ๖ ซึ่งเกิดในประเทศไทย
ประเภทที่ ๘ ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย
• หลักที่ ๒ ถึงหลักที่ ๕ หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่ หมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ ๒ และ ๓ หมายถึงจังหวัด // หลักที่ ๔ และ ๕ หมายถึงอำเภอหรือเทศบาล
• หลักที่ ๖ ถึงหลักที่ ๑๐ กลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี
• หลักที่ ๑๑ และ ๑๒ หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่มแล้วแต่กรณี
• หลักที่ ๑๓ คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข ๑๒ หลักแรก
ที่มา: http://www.navy.mi.th/nmp/mp3/_private/MP3_19.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น